امکان سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن

چکیده

ماده‌ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می‌دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه‌های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه‌های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه‌ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می‌کند، اما در مورد اینکه هدف قانون‌گذار از این کلمه قید «هزینه‌ها» است یا قید «بیماری‌ها» اختلاف ‌نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره‌ی مهمی را در حیطه‌ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­ای از یک سو، پس از بررسی نظریه‌های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه‌ها یا بیماری‌ها نتیجه می‌گیرد که منظور از کلمه‌ی «متعارف» قید «هزینه‌ها» است. بنابراین در تمام بیماری‌هایی که هزینه‌ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه‌های درمانی و بهداشتی زن ملزم است

کلیدواژه ها: هزینه‌های درمانی و بهداشتی؛ بیماری متعارف؛ بیماری صعب‌العلاج؛ نفقه‌ی زوجه

نویسندگان:

احمد مرتاضی: استادیار دانشگاه تبریز

 حسین حاجی حسینی: دانشگاه خوارزمی تهران

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان – دوره 19، شماره 74، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

Post Author:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *